Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำข้าวพองและโยเกิร์ตอินเดีย ณ อบต.ทุ่งน้าว-12 ก.พ 65
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.2 การหารายได้เข้าหน่วยงาน
 • TOR สายวิชาการ :
  5.2 การหารายได้เข้าหน่วยงาน
 • รายละเอียด :
  สร้ารายได้เข้าหน่วยงานจากการเป็นวิทยากรและสนับสนุนงบประมาณผลักดันงบประมาณหน่วยงานภายนอกให้สร้างบัณฑิตเป็นผู้ประกอการ
 • วันที่ :
  12 กุมภาพันธ์ 2565-12 กุมภาพันธ์ 2565
 • เวลา :
  07.30-18.30 น.
 • สถานที่ :
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว
 • ลงทะเบียน :
  7 กุมภาพันธ์ 2565-7 กุมภาพันธ์ 2565
 • จำนวนที่รับ :
  2
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093