Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  รายงานผล Atk 18-22 เมษายน2565
 • TOR สายสนับสนุน :
  เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมมหาวิทยาลัย ประชุมบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
 • TOR สายวิชาการ :
  การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • รายละเอียด :
  รายงานผล Atk 18-22 เมษายน2565
 • วันที่ :
  17 เมษายน 2565-22 เมษายน 2565
 • เวลา :
  08.30-16.30 น.
 • สถานที่ :
 • ลงทะเบียน :
  10 เมษายน 2565-17 เมษายน 2565
 • จำนวนที่รับ :
  200
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์
2อาจารย์ กรรณิการ์ มอญแก้ว
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
4นางสาว กรองทอง สิธิเกตุ
5อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
6นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
7อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
8นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
10อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
11นาย จตุพล มูลเมือง
12อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
13นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
14อาจารย์ ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
15นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
16นางสาว ฉลวย จันศรี
17รองศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
18นาย ณัฏฐวุฒิ ทรวงแก้ว
19รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
20อาจารย์ ดวงพร เพิ่มสุวรรณ
21ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
22รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อลาภ คำโย
23อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
24นาย ถวิล ยานะวิน
25นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
26นาย ทศพล กันยากิจ
27อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
28อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
29นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
30นาย ธนากร แนวพิชิต
31ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
32อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
33อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
34นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
35อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
36นางสาว บังอร ปินนะ
37นาย บัญชา เชาว์แล่น
38นาง บุษบง เสนรังษี
39อาจารย์ ดร. ปณิธี บุญสา
40นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
41อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
42อาจารย์ ดร. ประเจต อำนาจ
43ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
44นาย ปรีชา วาระยา
45นาง ปรียฉัตร บุนนาค
46ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
47นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
48อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
49นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
50นาย เปรมชัย สุทธคุณ
51อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
52อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
53อาจารย์ ดร. พิรานันท์ จันทาพูน
54ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
55นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
56ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
57นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
58ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
59นายสัตวแพทย์ มรกต วงศ์หน่อ
60นาย มรรยาท กาศวิราช
61ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. รัฐพงศ์ ปกแก้ว
62อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
63อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
64ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
65ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
66นาย วรากร พลเสน
67นาย วัชระ กาศสกุล
68นาย วัชรินทร์ วงศ์เมือง
69อาจารย์ ดร. วัชรี เลขะวิพัฒน์
70ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วณิชชานนท์
71อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
72นาย วัลลภ อัฐวงศ์
73นาง วาสนา วรรณคำ
74ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกานดา ใหม่เฟย
75นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
76อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
77รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
78ดร. ศตพล กัลยา
79อาจารย์ ดร. ศรายุทธ ตรีรัตน์
80อาจารย์ ศรีสุดา ทาหาร
81ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
82อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา
83นาย ศักดา ปินตาวงค์
84นาง ศิรภัสสร กันถาด
85ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร พันธุลี
86อาจารย์ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
87อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
88อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
89นาย สมเชิด กั๋นไก้
90อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
91นางสาว สรัญญา โชติรัตน์
92อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
93นาย สิงหา เถระ
94อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
95นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
96อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
97นาย สุทิน สามาทอง
98อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
99นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
100นาง เหมสุดา แก้วกอง
101รองศาสตราจารย์ ดร. แหลมไทย อาษานอก
102นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
103นาย อนิรุธ กาศสกุล
104นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
105อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
106อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
107นางสาว อภิญญา ชุ่มอินถา
108อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
109นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
110อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
111นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
112นาง อัญชลี ปินตาวงค์
113นาย อัมฤทธิ์ เขื่อนโพธิ์
114ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
115อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
116นาย อุเทน นะภิใจ
117อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
118นาย เอกลักษณ์ เสาทิ
119อาจารย์ ดร. เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง
120อาจารย์ ดร. โอฬาร อ่องฬะ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093