Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types. ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์:: E-Office Maejo :: University Phrae Campus
 
Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2565
 • TOR สายสนับสนุน :
  การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • TOR สายวิชาการ :
  การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • รายละเอียด :
  โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 • วันที่ :
  12 เมษายน 2565-12 เมษายน 2565
 • เวลา :
  08.30-16.30 น.
 • สถานที่ :
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 • ลงทะเบียน :
  12 เมษายน 2565-12 เมษายน 2565
 • จำนวนที่รับ :
  100
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์
2อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
3อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
4นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
5รองศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
6นาย ณัฏฐวุฒิ ทรวงแก้ว
7นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
8นาย ธนากร แนวพิชิต
9นาง บุษบง เสนรังษี
10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
11นาง ปรียฉัตร บุนนาค
12อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
13นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
14นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
15นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
16นาง มอญ ตาเถิง
17อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
18อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
19ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
20นาย วรากร พลเสน
21ดร. ศตพล กัลยา
22นาย สมเชิด กั๋นไก้
23นาย สมโภช มาหน้อย
24นาย สิงหา เถระ
25อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
26นาย สุทิน สามาทอง
27นาง สุธิดา นะภิใจ
28นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
29ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
30นาย เอกลักษณ์ เสาทิ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093