Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.1 ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาส่วนงานฯ ตรวจเวรยาม (12)
 • TOR สายวิชาการ :
  การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • รายละเอียด :
  มหาวิทยาลัยมีบริการรถตู้รับ-ส่ง ในการเดินทางไปตรวจสุขภาพ จุดนัดรับ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารนำชัย ทนุผล เวลา 08.00 น. บุคลากรท่านใดประสงค์เดินทางไปกับรถตู้มหาวิทยาลัยโปรดแจ้งความจำนงในระบบ โดยการคลิกที่ปุ่ม "ยืนยัน"
 • วันที่ :
  9 พฤษภาคม 2565-9 พฤษภาคม 2565
 • เวลา :
  08.00-12.00 น.
 • สถานที่ :
  โรงพยาบาลแพร่
 • ลงทะเบียน :
  28 เมษายน 2565-5 พฤษภาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  30
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อยืนยัน
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
2อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร ยืนยัน
3อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกายืนยัน
4นาย วงศ์วริศ วงศ์นาคยืนยัน
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
6อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุขยืนยัน
7อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
8รองศาสตราจารย์ ดร. แหลมไทย อาษานอก
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093