Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.1 ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาส่วนงานฯ ตรวจเวรยาม (12)
 • TOR สายวิชาการ :
  การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • รายละเอียด :
  มหาวิทยาลัยมีบริการรถตู้รับ-ส่ง ในการเดินทางไปตรวจสุขภาพ จุดนัดรับ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารนำชัย ทนุผล เวลา 08.00 น. บุคลากรท่านใดประสงค์เดินทางไปกับรถตู้มหาวิทยาลัยโปรดแจ้งความจำนงในระบบ โดยการคลิกที่ปุ่ม "ยืนยัน"
 • วันที่ :
  10 พฤษภาคม 2565-10 พฤษภาคม 2565
 • เวลา :
  08.00-12.00 น.
 • สถานที่ :
  โรงพยาบาลแพร่
 • ลงทะเบียน :
  28 เมษายน 2565-5 พฤษภาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  30
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อยืนยัน
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
2อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
3นางสาว ฉลวย จันศรี
4รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉายยืนยัน
5รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อลาภ คำโยยืนยัน
6อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์ยืนยัน
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโยยืนยัน
8ดร. ศตพล กัลยา
9นาย ศักดา ปินตาวงค์
10อาจารย์ ศิริลักษณ์ สุขเจริญยืนยัน
11นาง สุธิดา นะภิใจ
12อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
13นาง อัญชลี ปินตาวงค์
14อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจยืนยัน
15นาย อุเทน นะภิใจยืนยัน
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093