Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.1 ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาส่วนงานฯ ตรวจเวรยาม (12)
 • TOR สายวิชาการ :
  การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • รายละเอียด :
  มหาวิทยาลัยมีบริการรถตู้รับ-ส่ง ในการเดินทางไปตรวจสุขภาพ จุดนัดรับ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารนำชัย ทนุผล เวลา 08.00 น. บุคลากรท่านใดประสงค์เดินทางไปกับรถตู้มหาวิทยาลัยโปรดแจ้งความจำนงในระบบ โดยการคลิกที่ปุ่ม "ยืนยัน"
 • วันที่ :
  11 พฤษภาคม 2565-11 พฤษภาคม 2565
 • เวลา :
  08.00-12.00 น.
 • สถานที่ :
  โรงพยาบาลแพร่
 • ลงทะเบียน :
  28 เมษายน 2565-5 พฤษภาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  30
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อยืนยัน
1นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณยืนยัน
2อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
3นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์ยืนยัน
4อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
5นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณยืนยัน
6นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุมยืนยัน
7นาง ปรียฉัตร บุนนาค
8นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่งยืนยัน
9อาจารย์ ดร. พิรานันท์ จันทาพูนยืนยัน
10ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทองยืนยัน
11นาง วิจิตรา กระต่ายทองยืนยัน
12อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตรยืนยัน
13นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์ยืนยัน
14อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
15อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่งยืนยัน
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093