Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.1 ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาส่วนงานฯ ตรวจเวรยาม (12)
 • TOR สายวิชาการ :
  การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • รายละเอียด :
  มหาวิทยาลัยมีบริการรถตู้รับ-ส่ง ในการเดินทางไปตรวจสุขภาพ จุดนัดรับ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารนำชัย ทนุผล เวลา 08.00 น. บุคลากรท่านใดประสงค์เดินทางไปกับรถตู้มหาวิทยาลัยโปรดแจ้งความจำนงในระบบ โดยการคลิกที่ปุ่ม "ยืนยัน"
 • วันที่ :
  17 พฤษภาคม 2565-17 พฤษภาคม 2565
 • เวลา :
  08.00-12.00 น.
 • สถานที่ :
  โรงพยาบาลแพร่
 • ลงทะเบียน :
  28 เมษายน 2565-5 พฤษภาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  30
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อยืนยัน
1อาจารย์ ดวงพร เพิ่มสุวรรณยืนยัน
2อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่นยืนยัน
3นาง ศิรภัสสร กันถาด
4อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์ยืนยัน
5นาย สมศักดิ์ กันถาด
6อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสนยืนยัน
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093