Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.1 ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาส่วนงานฯ ตรวจเวรยาม (12)
 • TOR สายวิชาการ :
  การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • รายละเอียด :
  มหาวิทยาลัยมีบริการรถตู้รับ-ส่ง ในการเดินทางไปตรวจสุขภาพ จุดนัดรับ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารนำชัย ทนุผล เวลา 08.00 น. บุคลากรท่านใดประสงค์เดินทางไปกับรถตู้มหาวิทยาลัยโปรดแจ้งความจำนงในระบบ โดยการคลิกที่ปุ่ม "ยืนยัน"
 • วันที่ :
  18 พฤษภาคม 2565-18 พฤษภาคม 2565
 • เวลา :
  08.00-12.00 น.
 • สถานที่ :
  โรงพยาบาลแพร่
 • ลงทะเบียน :
  28 เมษายน 2565-5 พฤษภาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  30
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อยืนยัน
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์ยืนยัน
2อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
3นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
4อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์ยืนยัน
5อาจารย์ ดร. ประเจต อำนาจยืนยัน
6อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส ยืนยัน
7อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรียืนยัน
8อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
9อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริยืนยัน
10อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อยยืนยัน
11อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจยืนยัน
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093