Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
 • TOR สายสนับสนุน :
  กิจกรรมจิตอาสาที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ และ การให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำ data ของมหาวิทยาลัย
 • TOR สายวิชาการ :
  กิจกรรมจิตอาสาที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ และ การให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำ data ของมหาวิทยาลัย
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  20 พฤษภาคม 2565-20 พฤษภาคม 2565
 • เวลา :
  13.30-16.00 น.
 • สถานที่ :
  อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี
 • ลงทะเบียน :
  24 พฤษภาคม 2565-24 พฤษภาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  70
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
3นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
4อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
5นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
6นาย จตุพล มูลเมือง
7อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
8นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
9นางสาว ฉลวย จันศรี
10นาย ถวิล ยานะวิน
11นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
12นาย ทศพล กันยากิจ
13อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
14นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
15นาย ธนากร แนวพิชิต
16นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
17นางสาว บังอร ปินนะ
18นาง บุษบง เสนรังษี
19นาง ปรียฉัตร บุนนาค
20นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
21ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
22นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
23นาย ภูวดล ฝั้นสัญจร
24นาง มอญ ตาเถิง
25ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
26นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
27นาย วราวุธ อัฐวงศ์
28ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วณิชชานนท์
29นาย วัลลภ อัฐวงศ์
30นาง วาสนา วรรณคำ
31นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
32ดร. ศตพล กัลยา
33อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา
34นาย ศักดา ปินตาวงค์
35นาง ศิรภัสสร กันถาด
36ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร พันธุลี
37นาย สมเชิด กั๋นไก้
38นาย สมศักดิ์ กันถาด
39นาย สิงหา เถระ
40นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
41นาย สุทิน สามาทอง
42นางสาว สุธาทิพย์ จันต๊ะนาเขต
43นาง สุธิดา นะภิใจ
44อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
45นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
46นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
47นางสาว อภิญญา ชุ่มอินถา
48นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
49นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
50นาง อัญชลี ปินตาวงค์
51นางสาว อุทุมพร แสงสร้อย
52นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093