Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.2 โครงการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ย.002 งบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอก โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคัมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)(U2T) (10)
 • TOR สายวิชาการ :
  3.1 การมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ กิจกรรมความร่วมมือกับต่างชาติ SDGs
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  27 มิถุนายน 2565-27 มิถุนายน 2565
 • เวลา :
  08.30-16.30 น.
 • สถานที่ :
  ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 2 อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 • ลงทะเบียน :
  8 มิถุนายน 2565-27 มิถุนายน 2565
 • จำนวนที่รับ :
  60
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
3อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
4อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
5นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
6อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
7อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
8รองศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
9รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
10รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อลาภ คำโย
11อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
12อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
13ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
14อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
15อาจารย์ ดร. ปณิธี บุญสา
16อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
17อาจารย์ ดร. ประเจต อำนาจ
18ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
19อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
20อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
21ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
22อาจารย์ ดร. พิรานันท์ จันทาพูน
23ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
24ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
25ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
26อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
27ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. รัฐพงศ์ ปกแก้ว
28ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
29นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
30อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
31อาจารย์ วรวุฒิ งามพิบูลเวท
32ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
33อาจารย์ ดร. วัชรี เลขะวิพัฒน์
34ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วณิชชานนท์
35อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
36อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
37อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
38ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกานดา ใหม่เฟย
39อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
40รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
41อาจารย์ ศรีสุดา ทาหาร
42ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
43นาย ศักดา ปินตาวงค์
44นาง ศิรภัสสร กันถาด
45ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร พันธุลี
46อาจารย์ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
47อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
48อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
49นางสาว สรัญญา โชติรัตน์
50อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
51อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
52อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
53อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
54ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ ทองเรือง
55นาง เหมสุดา แก้วกอง
56อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
57อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
58อาจารย์ ดร. อัญชลี รัตนธรรม
59นาง อัญชลี ปินตาวงค์
60อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
61ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
62อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
63อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
64อาจารย์ ดร. เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง
65อาจารย์ ดร. โอฬาร อ่องฬะ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093