Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ. 2565
 • TOR สายสนับสนุน :
  การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • TOR สายวิชาการ :
  การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  11 พฤษภาคม 2565-11 พฤษภาคม 2565
 • เวลา :
  09.00-12.00 น.
 • สถานที่ :
  อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี และรอบอ่างเก็บน้ำหน้ามหาวิทยาลัย
 • ลงทะเบียน :
  11 พฤษภาคม 2565-11 พฤษภาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  70
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
2นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
3นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
4นางสาว ฉลวย จันศรี
5นาย ถวิล ยานะวิน
6นาย ทศพล กันยากิจ
7นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
8นาง บุษบง เสนรังษี
9นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
10นาง ปรียฉัตร บุนนาค
11นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
12นาย เปรมชัย สุทธคุณ
13นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
14นาย ภิญโญ ผลงาม
15นาย ภูวดล ฝั้นสัญจร
16นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
17นาย วัชรินทร์ วงศ์เมือง
18นาง วาสนา วรรณคำ
19นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
20ดร. ศตพล กัลยา
21นาย ศักดา ปินตาวงค์
22อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
23นาย สมเชิด กั๋นไก้
24นาย สิงหา เถระ
25นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
26อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
27นางสาว สุธาทิพย์ จันต๊ะนาเขต
28นาง สุธิดา นะภิใจ
29ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
30นาง เหมสุดา แก้วกอง
31นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
32นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
33นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
34นาง อัญชลี ปินตาวงค์
35นาย อัมฤทธิ์ เขื่อนโพธิ์
36นางสาว อุทุมพร แสงสร้อย
37นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093