Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  ผลักดันการเช่าสถานที่ของโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน-2 มิถุนายน 2565
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.1 ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาส่วนงานฯ ตรวจเวรยาม (12)
 • TOR สายวิชาการ :
  5.2 การหารายได้เข้าหน่วยงาน
 • รายละเอียด :
  ผลักดันการเช่าพื้นที่ห้องประชุมโรงงานนำร่อง
 • วันที่ :
  2 มิถุนายน 2565-2 มิถุนายน 2565
 • เวลา :
  07.00-17.00 น.
 • สถานที่ :
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ลงทะเบียน :
  1 มิถุนายน 2565-1 มิถุนายน 2565
 • จำนวนที่รับ :
  10
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093