Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.1 ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาส่วนงานฯ ตรวจเวรยาม (12)
 • TOR สายวิชาการ :
  3.1 การมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ กิจกรรมความร่วมมือกับต่างชาติ SDGs
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  3 สิงหาคม 2565-3 สิงหาคม 2565
 • เวลา :
  09.00-12.00 น.
 • สถานที่ :
  *บุคลากรสายวิชาการ อบรม ณ ห้อง Sound lab 1 *บุคลากรสายสนับสนุน อบรม ณ ห้อง Sound lab 2 อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี
 • ลงทะเบียน :
  6 กรกฎาคม 2565-27 กรกฎาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  80
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา พงษ์การัณยภาส
3อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
4นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
5อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
6นาย จตุพล มูลเมือง
7อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
8นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
9นางสาว ฉลวย จันศรี
10รองศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
11อาจารย์ ดวงพร เพิ่มสุวรรณ
12ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
13อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
14อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
15อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
16ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
17อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
18อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
19อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
20อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
21อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
22อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
23นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
24นาย เปรมชัย สุทธคุณ
25อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
26อาจารย์ ดร. พิรานันท์ จันทาพูน
27ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
28นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
29ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
30นายสัตวแพทย์ มรกต วงศ์หน่อ
31ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
32อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
33ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. รัฐพงศ์ ปกแก้ว
34ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
35ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
36นาย วราวุธ อัฐวงศ์
37อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
38อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
39อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
40นาง วาสนา วรรณคำ
41นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
42อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
43รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
44ดร. ศตพล กัลยา
45ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
46นาง ศิรภัสสร กันถาด
47อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
48อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
49อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
50อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
51ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
52นาง เหมสุดา แก้วกอง
53อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
54อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
55นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
56นาง อัญชลี ปินตาวงค์
57อาจารย์ ดร. อัญชลี รัตนธรรม
58ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093