Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  ร.ร ลองวิทยา ค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - 9 กรกฎาคม 2565
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.2 การหารายได้เข้าหน่วยงาน
 • TOR สายวิชาการ :
  5.2 การหารายได้เข้าหน่วยงาน
 • รายละเอียด :
  ร.ร ลองวิทยา ค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - 9 กรกฎาคม 2565
 • วันที่ :
  9 กรกฎาคม 2565-9 กรกฎาคม 2565
 • เวลา :
  08.30-16.00 น.
 • สถานที่ :
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ลงทะเบียน :
  8 กรกฎาคม 2565-8 กรกฎาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  10
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
3อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
4อาจารย์ ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
5อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
6อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
7นาย บัญชา เชาว์แล่น
8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
10นาย วราวุธ อัฐวงศ์
11อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
12อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
13ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
14อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
15นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093