Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน วนที่ 12 ก.ค. 65
 • TOR สายสนับสนุน :
  การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • TOR สายวิชาการ :
  การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  12 กรกฎาคม 2565-12 กรกฎาคม 2565
 • เวลา :
  13.30-16.00 น.
 • สถานที่ :
  ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3
 • ลงทะเบียน :
  12 กรกฎาคม 2565-12 กรกฎาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  100
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
2นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
3นาย จตุพล มูลเมือง
4นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
5นางสาว ฉลวย จันศรี
6นาย ทศพล กันยากิจ
7นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
8นาย ธนากร แนวพิชิต
9นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
10นาย บัญชา เชาว์แล่น
11นาง บุษบง เสนรังษี
12นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
13นาง ปรียฉัตร บุนนาค
14นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
15นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
16นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
17นาย ภูวดล ฝั้นสัญจร
18นาย รัฐภูมิ กาศสกุล
19นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
20นาย วรากร พลเสน
21นาย วราวุธ อัฐวงศ์
22นาย วัชรินทร์ วงศ์เมือง
23นาย วัลลภ อัฐวงศ์
24นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
25ดร. ศตพล กัลยา
26นาง ศิรภัสสร กันถาด
27อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
28นาย สิงหา เถระ
29อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
30นาย สุทิน สามาทอง
31นาง สุธิดา นะภิใจ
32ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ ทองเรือง
33นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
34นาย อนิรุธ กาศสกุล
35นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
36นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
37นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
38นาย อัมฤทธิ์ เขื่อนโพธิ์
39นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093