Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types. ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์:: E-Office Maejo :: University Phrae Campus
 
Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  Big Cleaning Day ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 20/06/65
 • TOR สายสนับสนุน :
  การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • TOR สายวิชาการ :
  การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  20 มิถุนายน 2565-20 มิถุนายน 2565
 • เวลา :
  13.30-16.00 น.
 • สถานที่ :
  หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 • ลงทะเบียน :
  20 มิถุนายน 2565-20 มิถุนายน 2565
 • จำนวนที่รับ :
  70
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
2อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
3นาย จตุพล มูลเมือง
4นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
5นางสาว ฉลวย จันศรี
6นาย ณัฏฐวุฒิ ทรวงแก้ว
7นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
8นาย ทศพล กันยากิจ
9อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
10นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
11นาย ธนากร แนวพิชิต
12นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
13นาง บุษบง เสนรังษี
14นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
15นาง ปรียฉัตร บุนนาค
16นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
17นาย เปรมชัย สุทธคุณ
18อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
19อาจารย์ ดร. พิรานันท์ จันทาพูน
20ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
21นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
22นาย ภาสกร อัมพรสวัสดิ์
23นาย มรรยาท กาศวิราช
24นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
25อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
26ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
27นาย วราวุธ อัฐวงศ์
28นาย วัชรินทร์ วงศ์เมือง
29อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
30นาย วัลลภ อัฐวงศ์
31นาง วาสนา วรรณคำ
32นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
33ดร. ศตพล กัลยา
34นาง ศิรภัสสร กันถาด
35อาจารย์ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
36อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
37นาย สมเชิด กั๋นไก้
38นาย สมโภช มาหน้อย
39นาย สมศักดิ์ กันถาด
40นาย สิงหา เถระ
41นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
42นาง สุธิดา นะภิใจ
43ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
44นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
45นาง เหมสุดา แก้วกอง
46นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
47นาย อนิรุธ กาศสกุล
48นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
49อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
50นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
51นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
52นาย อัมฤทธิ์ เขื่อนโพธิ์
53นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093