Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 • TOR สายสนับสนุน :
  การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • TOR สายวิชาการ :
  การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  11 สิงหาคม 2565-11 สิงหาคม 2565
 • เวลา :
  13.00-16.30 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล
 • ลงทะเบียน :
  5 สิงหาคม 2565-10 สิงหาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  100
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
4อาจารย์ กรรณิการ์ มอญแก้ว
5อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
6นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
7อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
8อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
9นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
10อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
11นาย จตุพล มูลเมือง
12อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
13นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
14อาจารย์ ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
15นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
16นางสาว ฉลวย จันศรี
17รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
18ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
19รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อลาภ คำโย
20อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
21นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
22อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
23อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
24นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
25นาย ธนากร แนวพิชิต
26ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
27อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
28อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
29อาจารย์ ธีราพัฒน์ จักรเงิน
30อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
31นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
32อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
33อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
34นาง บุษบง เสนรังษี
35อาจารย์ ดร. ปณิธี บุญสา
36นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
37อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
38ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
39นาง ปรียฉัตร บุนนาค
40ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
41นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
42อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
43นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
44นาย เปรมชัย สุทธคุณ
45อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
46อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
47ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
48ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิตร์ วรรณคำ
49ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
50นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
51นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
52นาย ภาสกร อัมพรสวัสดิ์
53นาย ภิญโญ ผลงาม
54ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
55นายสัตวแพทย์ มรกต วงศ์หน่อ
56ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
57อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
58ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. รัฐพงศ์ ปกแก้ว
59อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
60ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
61นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
62อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
63ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
64ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
65นาย วรากร พลเสน
66นาย วราวุธ อัฐวงศ์
67อาจารย์ ดร. วัชรี เลขะวิพัฒน์
68ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วณิชชานนท์
69อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
70อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
71นาย วัลลภ อัฐวงศ์
72อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
73นาง วาสนา วรรณคำ
74ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกานดา ใหม่เฟย
75นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
76อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
77รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
78ดร. ศตพล กัลยา
79อาจารย์ ดร. ศรายุทธ ตรีรัตน์
80อาจารย์ ศรีสุดา ทาหาร
81ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
82อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา
83นาย ศักดา ปินตาวงค์
84นาง ศิรภัสสร กันถาด
85ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร พันธุลี
86อาจารย์ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
87อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
88อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
89อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
90นาย สมศักดิ์ กันถาด
91นางสาว สรัญญา โชติรัตน์
92อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
93อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
94นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
95อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
96นาย สุทิน สามาทอง
97นาง สุธิดา นะภิใจ
98ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ ทองเรือง
99ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
100รองศาสตราจารย์ ดร. แหลมไทย อาษานอก
101นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
102นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
103อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
104อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
105อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
106นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
107อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
108อาจารย์ ดร. อัญชลี รัตนธรรม
109นาง อัญชลี ปินตาวงค์
110อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
111ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
112อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
113นาย อุเทน นะภิใจ
114อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
115อาจารย์ ดร. โอฬาร อ่องฬะ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093