Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types. ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์:: E-Office Maejo :: University Phrae Campus
 
Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  กิจกรรมทำบุญหอพักนักศึกษา ประจำปี 2565
 • TOR สายสนับสนุน :
  การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • TOR สายวิชาการ :
  การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  6 สิงหาคม 2565-6 สิงหาคม 2565
 • เวลา :
  08.00-12.00 น.
 • สถานที่ :
  หอพักขวัญพิรุณ
 • ลงทะเบียน :
  4 สิงหาคม 2565-6 สิงหาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  10
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นาย ภิญโญ ผลงาม
2นาย ภูวดล ฝั้นสัญจร
3นาง วาสนา วรรณคำ
4นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
5นาย สมเชิด กั๋นไก้
6นางสาว อุทุมพร แสงสร้อย
7นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093