ค้นหางานวิจัย

     
กนกพรรณ ศุขรักษ์สังคมศาสตร์ การจัดการชุมชนแก้ไข
กมลพร ปานง่อมสังคมศาสตร์ชีววิทยาชีววิทยาแก้ไข
กรรณิการ์ กาญจันดาสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษแก้ไข
กรรณิการ์ มอญแก้วสังคมศาสตร์ บัญชีแก้ไข
กฤดิลดา ล้วนเมืองวิทยาศาสตร์ สกิติแก้ไข
กฤษดา พงษ์การัณยภาสวิทยาศาสตร์ ป่าไม้แก้ไข
กษมา ถาอ้ายสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์แก้ไข
กิติพงษ์ วุฒิญาณวิทยาศาสตร์การผลิตปุ๋ยน้ำอินทรีย์พืชแก้ไข
กิติพงษ์ วุฒิญาณวิทยาศาสตร์งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน (อพ.สธ.)พืชแก้ไข
กิติพงษ์ วุฒิญาณวิทยาศาสตร์งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (อพ.สธ.)พืชแก้ไข
กิติพงษ์ วุฒิญาณวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ อพ.สธ.พืชแก้ไข
กิติพงษ์ วุฒิญาณวิทยาศาสตร์การจัดการแปลงไม้ผลพืชแก้ไข
กิติพงษ์ วุฒิญาณวิทยาศาสตร์การผลิตเห็ดเศรษฐกิจพืชแก้ไข
กิติพงษ์ วุฒิญาณวิทยาศาสตร์ระบบการให้น้ำพืชแบบ Smart Farmพืชแก้ไข
กิติพงษ์ วุฒิญาณวิทยาศาสตร์การขยายพันธ์ุพืชพืชแก้ไข
กิติพงษ์ วุฒิญาณวิทยาศาสตร์การผลิตพืชอินทรีย์พืชแก้ไข
เกศินี วีรศิลป์สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์แก้ไข
เกษราพร ทิราวงศ์สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวแก้ไข
ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์สังคมศาสตร์บรรณารักษศาสตร์บรรณารักษ์แก้ไข
ขวัญจรัส เชิงปัญญาสังคมศาสตร์Protein Engineeringเคมีแก้ไข
ขวัญจรัส เชิงปัญญาสังคมศาสตร์Genetic Engineeringเคมีแก้ไข
คนิติน สมานมิตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์แก้ไข
จันทร์จิรา นันตาสังคมศาสตร์ การจัดการชุมชนแก้ไข
จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพวิทยาศาสตร์พลาสมาฟิสิกส์ฟิสิกข์แก้ไข
ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์สังคมศาสตร์ เคมีแก้ไข
ฑีฆา โยธาภักดีสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์แก้ไข
ณฐวุฒ พยัฆคินวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์แก้ไข
ณัฐพร จันทร์ฉายวิทยาศาสตร์ห้อมเเละพืชให้สีครามเทคโนโลยีชีวภาพแก้ไข
ณัฐพร จันทร์ฉายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการหมักเทคโนโลยีชีวภาพแก้ไข
ณัฐพร จันทร์ฉายวิทยาศาสตร์ปุ๋ยเเละชีวนวัตกรรมการผลิตจากจุลินทรีย์เทคโนโลยีชีวภาพแก้ไข
ณัฐพร จันทร์ฉายวิทยาศาสตร์การบำบัดเเละใช้ประโยชน์จากของเสียเทคโนโลยีชีวภาพแก้ไข
ณัฐพร จันทร์ฉายวิทยาศาสตร์สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพแก้ไข
ณัฐพร จันทร์ฉายวิทยาศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพเเละภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยีชีวภาพแก้ไข
ณัฐพร จันทร์ฉายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพแก้ไข
ณัฐพร จันทร์ฉายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพแก้ไข
ดวงพร เพิ่มสุวรรณสังคมศาสตร์ การจัดการชุมชนแก้ไข
ดุจดาว คนยังวิทยาศาสตร์ สัตว์แก้ไข
ต่อลาภ คำโยวิทยาศาสตร์ ป่าไม้แก้ไข
ตะวัน ฉัตรสูงเนินวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพแก้ไข
ถมรัตน์ ชัชวาลย์สังคมศาสตร์ ชีววิทยาแก้ไข
ทิพารัตน์ สหตรงจิตรสังคมศาสตร์ ภาษาไทยแก้ไข
ธนวัฒน์ ปินตาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์แก้ไข
ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณวิทยาศาสตร์ ป่าไม้แก้ไข
ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณวิทยาศาสตร์ ป่าไม้แก้ไข
ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรีวิทยาศาสตร์Energy Conservationพลังงานแก้ไข
ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรีวิทยาศาสตร์Renewable Energyพลังงานแก้ไข
ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรีวิทยาศาสตร์Engineering Designพลังงานแก้ไข
ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรีวิทยาศาสตร์Agricultural Engineeringพลังงานแก้ไข
ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรีวิทยาศาสตร์Agricultural Processesพลังงานแก้ไข
ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรีวิทยาศาสตร์Drying of Foods and Grains Storageพลังงานแก้ไข
ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรีวิทยาศาสตร์Natural Resource Managementพลังงานแก้ไข
ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรีวิทยาศาสตร์Eco Productsพลังงานแก้ไข
ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรีวิทยาศาสตร์Energy Engineeringพลังงานแก้ไข
ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรีวิทยาศาสตร์Environmentalพลังงานแก้ไข
ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรีวิทยาศาสตร์Wild Fireพลังงานแก้ไข
ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาดสังคมศาสตร์ ชีววิทยาแก้ไข
ธิติ วานิชดิลกรัตน์วิทยาศาสตร์Wood and non-wood utilizationป่าไม้แก้ไข
ธิติ วานิชดิลกรัตน์วิทยาศาสตร์Forest productป่าไม้แก้ไข
ธิติ วานิชดิลกรัตน์วิทยาศาสตร์Wood science and technologyป่าไม้แก้ไข
ธีราพัฒน์ จักรเงินสังคมศาสตร์ บัญชีแก้ไข
นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพรสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวแก้ไข
นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพรสังคมศาสตร์การท่องเที่ยว, มัคคุเทศก์, การท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวแก้ไข
น้ำฝน รักประยูรสังคมศาสตร์การตลาดดิจิทัลการตลาดแก้ไข
น้ำฝน รักประยูรสังคมศาสตร์การวางแผนการตลาดการตลาดแก้ไข
น้ำฝน รักประยูรสังคมศาสตร์การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมการตลาดแก้ไข
น้ำฝน รักประยูรสังคมศาสตร์ การตลาดแก้ไข
นิติกาญจน์ นาคประสมสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์แก้ไข
ปณิธี บุญสาสังคมศาสตร์การจัดการชุมชนการจัดการชุมชนแก้ไข
ประกิตต์ โกะสูงเนินวิทยาศาสตร์ พืชแก้ไข
ประเจต อำนาจวิทยาศาสตร์ ป่าไม้แก้ไข
ประดุง สวนพุฒวิทยาศาสตร์ ฟิสิกข์แก้ไข
ประดุง สวนพุฒวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลาสมาฟิสิกข์แก้ไข
ปัญจพร คำโยสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์แก้ไข
ปิยะบุตร โพธิคามบำรุงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพแก้ไข
ปิยะพิศ ขอนแก่นสังคมศาสตร์การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติการจัดการชุมชนแก้ไข
ปิยะพิศ ขอนแก่นสังคมศาสตร์กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนการจัดการชุมชนแก้ไข
ปิยะพิศ ขอนแก่นสังคมศาสตร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์การจัดการชุมชนแก้ไข
พัชรณัฐ ดาวดึงษ์วิทยาศาสตร์ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แก้ไข
พัชรณัฐ ดาวดึงษ์วิทยาศาสตร์Augmented Reality (AR) คอมพิวเตอร์แก้ไข
พัชรณัฐ ดาวดึงษ์วิทยาศาสตร์เขียนโปรแกรม Java คอมพิวเตอร์แก้ไข
พัชรณัฐ ดาวดึงษ์วิทยาศาสตร์ระบบให้น้ำแบบอัจฉริยะคอมพิวเตอร์แก้ไข
พัชรณัฐ ดาวดึงษ์วิทยาศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) คอมพิวเตอร์แก้ไข
พัชรณัฐ ดาวดึงษ์วิทยาศาสตร์ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์แก้ไข
พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัสสังคมศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหารแก้ไข
พิชญาพร อายุมั่นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพแก้ไข
พิชิตร์ วรรณคำวิทยาศาสตร์ สัตว์แก้ไข
พิชิตร์ วรรณคำวิทยาศาสตร์ สัตว์แก้ไข
พิรานันท์ จันทาพูนสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวแก้ไข
ภัทราพร ผูกคล้ายสังคมศาสตร์ ชีววิทยาแก้ไข
ภาคภูมิ บุญมาภิวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์แก้ไข
ภาสกร อัมพรสวัสดิ์วิทยาศาสตร์ สัตว์แก้ไข
มณฑล นอแสงศรีสังคมศาสตร์ ชีววิทยาแก้ไข
มรกต วงศ์หน่อวิทยาศาสตร์การจัดการฟาร์มโคนมสัตว์แก้ไข
มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์สังคมศาสตร์ การจัดการชุมชนแก้ไข
รรินธร ธรรมกุลกระจ่างสังคมศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหารแก้ไข
รัชนีวรรณ คำตันสังคมศาสตร์การวางแผนการผลิตเศรษฐศาสตร์แก้ไข
รัชนีวรรณ คำตันสังคมศาสตร์นโยบายเกษตรเศรษฐศาสตร์แก้ไข
รัฐพงศ์ ปกแก้วสังคมศาสตร์Nutraceuticalsเทคโนโลยีการอาหารแก้ไข
รัฐพงศ์ ปกแก้วสังคมศาสตร์Food Quality Assuranceเทคโนโลยีการอาหารแก้ไข
รัฐพงศ์ ปกแก้วสังคมศาสตร์Food Science and technologyเทคโนโลยีการอาหารแก้ไข
รัฐพงศ์ ปกแก้วสังคมศาสตร์Food Biotechnologyเทคโนโลยีการอาหารแก้ไข
รัฐพงศ์ ปกแก้วสังคมศาสตร์Health Foodเทคโนโลยีการอาหารแก้ไข
รัฐพงศ์ ปกแก้วสังคมศาสตร์Functional Foodsเทคโนโลยีการอาหารแก้ไข
ละออทิพย์ นะโลกาวิทยาศาสตร์ พืชแก้ไข
ลักขณา พันธุ์แสนศรีสังคมศาสตร์การตลาดพลังงานการตลาดแก้ไข
ลักขณา พันธุ์แสนศรีสังคมศาสตร์การสร้างตราสินค้าการตลาดแก้ไข
ลักขณา พันธุ์แสนศรีสังคมศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการตลาดแก้ไข
ลักขณา พันธุ์แสนศรีสังคมศาสตร์การบริหารองค์การการตลาดแก้ไข
ลักขณา พันธุ์แสนศรีสังคมศาสตร์ การตลาดแก้ไข
วงศ์วริศ วงศ์นาควิทยาศาสตร์ สัตว์แก้ไข
วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญสังคมศาสตร์แปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษแก้ไข
วรรณา มังกิตะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพแก้ไข
วรวุฒิ งามพิบูลเวทวิทยาศาสตร์ ป่าไม้แก้ไข
วรศิลป์ มาลัยทองวิทยาศาสตร์การเพิ่มผลผลิตไก่พื้นเมืองและไก่ไข่สัตว์แก้ไข
วรศิลป์ มาลัยทองวิทยาศาสตร์การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์สัตว์แก้ไข
วรัญญู รีรมย์สังคมศาสตร์การบริหารเพื่อการพัฒนาสุขภาวะพลศึกษาแก้ไข
วรัญญู รีรมย์สังคมศาสตร์อาหารเพื่อสุขภาพพลศึกษาแก้ไข
วรัญญู รีรมย์สังคมศาสตร์สังคมสูงวัยพลศึกษาแก้ไข
วรากร พลเสนวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์แก้ไข
วัชรี เลขะวิพัฒน์วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์แก้ไข
วัชรี เลขะวิพัฒน์วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์แก้ไข
วัฒนา วณิชชานนท์สังคมศาสตร์ พลศึกษาแก้ไข
วันทนีย์ แพงศรีสังคมศาสตร์ เคมีแก้ไข
วันวสา วิโรจนารมย์สังคมศาสตร์ บัญชีแก้ไข
วาศิณี ปานจันทร์สังคมศาสตร์ ชีววิทยาแก้ไข
วิกานดา ใหม่เฟยสังคมศาสตร์ การจัดการชุมชนแก้ไข
วิกานดา ใหม่เฟยสังคมศาสตร์ประเมินโครงการ การจัดการชุมชนแก้ไข
วิลาสินี บุญธรรมสังคมศาสตร์ การตลาดแก้ไข
วีรนันท์ ไชยมณีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพแก้ไข
ศตพล กัลยาวิทยาศาสตร์การถ่ายภาพคอมพิวเตอร์แก้ไข
ศตพล กัลยาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาคอมพิวเตอร์แก้ไข
ศรายุทธ ตรีรัตน์วิทยาศาสตร์ปรับปรุงพันธุ์พืชพืชแก้ไข
ศรายุทธ ตรีรัตน์วิทยาศาสตร์เทคนิคการวางแผนการทดลองและวิจัยพืชแก้ไข
ศรีสุดา ทาหารสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษแก้ไข
ศศิกานต์ คู่วัฒนาสังคมศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การวางแผนการทดลองเศรษฐศาสตร์แก้ไข
ศศิมินตรา บุญรักษาสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษแก้ไข
ศักดา ปินตาวงค์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แก้ไข
ศักดา ปินตาวงค์วิทยาศาสตร์์Networkคอมพิวเตอร์แก้ไข
ศักดา ปินตาวงค์วิทยาศาสตร์C#คอมพิวเตอร์แก้ไข
ศักดา ปินตาวงค์วิทยาศาสตร์ASP.NETคอมพิวเตอร์แก้ไข
ศิริพร พันธุลีสังคมศาสตร์ จิตวิทยาแก้ไข
ศิริพร พันธุลีสังคมศาสตร์ จิตวิทยาแก้ไข
ศิริลักษณ์ สุขเจริญวิทยาศาสตร์ ป่าไม้แก้ไข
ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์วิทยาศาสตร์ พืชแก้ไข
ศุกรี อยู่สุขวิทยาศาสตร์ สัตว์แก้ไข
สมบัติ กันบุตรสังคมศาสตร์ การตลาดแก้ไข
สมศักดิ์ กันถาดวิทยาศาสตร์การเลี้ยงม้า สัตว์แก้ไข
สมศักดิ์ กันถาดวิทยาศาสตร์ สัตว์แก้ไข
สิทธิเดศ ศรีน้อยวิทยาศาสตร์ ฟิสิกข์แก้ไข
สินีนาฏ สองศรีสังคมศาสตร์ เคมีแก้ไข
สิริยุพา เลิศกาญจนาพรสังคมศาสตร์ บัญชีแก้ไข
สิริยุพา เลิศกาญจนาพรสังคมศาสตร์การบัญชีบัญชีแก้ไข
สุภารัตน์ อำนาจสังคมศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหารแก้ไข
สุรพงษ์ ทองเรืองวิทยาศาสตร์ สัตว์แก้ไข
สุรัลชนา มะโนเนืองสังคมศาสตร์มีความเชียวชาญด้านการแปรรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีการอาหารแก้ไข
สุรัลชนา มะโนเนืองสังคมศาสตร์การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางด้านเคมีในผลิตภัณฑ์อาหารเทคโนโลยีการอาหารแก้ไข
สุรัลชนา มะโนเนืองสังคมศาสตร์การตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มและการยื่นขอมาตรฐาน อย.น้ำดื่มเทคโนโลยีการอาหารแก้ไข
สุรัลชนา มะโนเนืองสังคมศาสตร์มีความสามารถในการใช้เครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์อาหารเทคโนโลยีการอาหารแก้ไข
แหลมไทย อาษานอกวิทยาศาสตร์นิเวศวิทยาป่าไม้ป่าไม้แก้ไข
แหลมไทย อาษานอกวิทยาศาสตร์การจำแนกพรรณไม้ป่าป่าไม้แก้ไข
แหลมไทย อาษานอกวิทยาศาสตร์วนเกษตรป่าไม้แก้ไข
อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์วิทยาศาสตร์การใช้สมุนไพรทางการเกษตรพืชแก้ไข
อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์วิทยาศาสตร์ไม้ผลพืชแก้ไข
อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์วิทยาศาสตร์กายขยายพันธุ์พืชพืชแก้ไข
อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์วิทยาศาสตร์สรีรวิทยาของพืชพืชแก้ไข
อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์วิทยาศาสตร์การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชแก้ไข
อโนชา สุภาวกุลสังคมศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษแก้ไข
อโนชา สุภาวกุลสังคมศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจภาษาอังกฤษแก้ไข
อโนชา สุภาวกุลสังคมศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษแก้ไข
อโนชา สุภาวกุลสังคมศาสตร์สนทนาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษแก้ไข
อภิรดี เสียงสืบชาติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพแก้ไข
อภิรดี เสียงสืบชาติวิทยาศาสตร์- เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านจุลินทรีย์เทคโนโลยีชีวภาพแก้ไข
อภิรดี เสียงสืบชาติวิทยาศาสตร์- เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพแก้ไข
อภิรดี เสียงสืบชาติวิทยาศาสตร์- เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเทคโนโลยีชีวภาพแก้ไข
อภิรดี เสียงสืบชาติวิทยาศาสตร์- เทคโนโลยีเอนไซม์จากจุลินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพแก้ไข
อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์สังคมศาสตร์ การจัดการชุมชนแก้ไข
อลิษา อินจันทร์สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษแก้ไข
อังคณา ชมภูมิ่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพแก้ไข
อัญชลี รัตนธรรมสังคมศาสตร์ ภาษาไทยแก้ไข
อำนวยพร ใหญ่ยิ่งสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวแก้ไข
อิศรา วัฒนนภาเกษมสังคมศาสตร์การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวเทคโนโลยีการอาหารแก้ไข
อิสรีย์ ฮาวปินใจวิทยาศาสตร์ ป่าไม้แก้ไข
อุบลวรรณ สุภาแสนสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์แก้ไข
เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพแก้ไข
โอฬาร อ่องฬะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์แก้ไข